• Oznam pre rodičov - dotácia na stravu v šk. roku 2021/2022

     • Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

      Uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

      • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ
      • doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novú skupinu detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu, sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

      Nárok na dotáciu bude mať:

      • dieťa navštevujúce MŠ alebo ZŠ, ak dieťa žije v domácnosti, v ktorej sa poskytuje hmotná núdza, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
      • dieťa, ktoré navštevuje ZŠ alebo posledný ročník, a ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. Túto skutočnosť rodič preukazuje čestným vyhlásením (viz. príloha). Zákonný zástupca dieťaťa, ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus, je povinný včas o uvedenom obec bezodkladne a písomne informovať, inak si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytované na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

      Žiadame Vás, aby ste najneskôr do 06.08.2021 predložili na OÚ Korňa k poskytnutiu dotácie na stravu jedno z nasledovných potvrdení:

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
      • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa


      Uvedené potvrdenia je potrebné odovzdať na Obecnom úrade v Korni do 6.8.2021.


      Čestné vyhlásenie TU:

      cestne_vyhlasenie_-_dotacia_na_stravu.pdf

      cestne_vyhlasenie_-_dotacia_na_stravu.docx

     • Prezentácia finančnej gramotnosti na Celoslovenskej konferencii národného projektu Vzdelávacie programy pre súčasnú školu (TEACHERS)

     • Dňa 1. - 3. júla 2021 sa uskutočnila konferencia v Banskej Bystrici. Bola zameraná na prezentáciu odporúčaní pre zvyšovanie kvality vzdelávania v školách v súlade s potrebami 21. storočia. Odborné tímy analyzovali aktuálne zistenia a odporúčania pre zlepšovanie pedagogickej praxe, ako aj príklady dobrej praxe PZ a OZ zo škôl. Vybraní pedagogickí zamestnanci vo workshopoch navrhovali metodologické rámce pre zvyšovanie kvality vzdelávania. Profesor Branislav Púpala oboznámil s Východiskami pre tvorbu kvalitnej kurikulárnej kultúry v základnom vzdelávaní. Mgr. Marcela Padyšáková v rámci projektu NP Teachers prezentovala svoju najlepšiu pedagogickú a odbornú skúsenosť NOPS na tému: Využitie finančnej gramotnosti v praxi počas online vzdelávania. V rámci projektu Teachers boli vybraní z celej Slovenskej republiky štyria autori. Prednáška sa stretla s pozitívnym ohlasom odbornej verejnosti. Je pre nás potešujúce, že aj taká malá škola môže byť nositeľom inovácií, moderného vzdelávania a inšpirácie pre ostatné slovenské školy. Z úspešných prác NOPS boli vyhotovené postery, ktoré sú vystavené v konferenčnej sále hotela Dixon ako inšpirácia pre základné školy. Na obrázku zľava sú: riaditeľ Odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní na MŠ Martin Kríž, minister školstva Branislav Gröhling, riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová, generálny riaditeľ MPC Ivan Pavlov.

      Link na projekt: https://vzdelavanie21.statpedu.sk/

      Mgr. Padyšáková

     • Rozlúčka deviatakov

     • Po dvoch rokoch sa na našej škole znova konala tradičná rozlúčka žiakov deviateho ročníka. Spoločne navštívili každú triedu, rozdali cukríky a zaspievali v sprievode Mateja Kaducha, ktorý hral na heligónku. Nezabudli sa rozlúčiť  ani s materskou školou, pani kuchárkami a zavítali aj na obecný úrad. Na záver si pripravili spoločnú prezentáciu , poďakovanie a darček pre každého učiteľa. .

     • NEZOSTÁVAJ S PROBLÉMOM SÁM/SAMA

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      dávame Vám do pozornosti informáciu, že bol novelizovaný Trestný zákon s účinnosťou od 01.07.2021, kde bol doplnený bod: „§ 360b Nebezpečné elektronické obťažovanie" (kde môže patriť i „kyberšikana“)

      Hoci sa blíži leto a deti nebudú pod dohľadom školy, existuje spôsob ako sa spojiť s odborníkmi a požiadať o pomoc.

      Ak chces chatovať:

      IPčko.sk (každý deň od 7.00 do 24.00)

      Dobrá linka (každý pracovný deň od 15.00 do 20.00)

      Pomoc.sk (každý deň od 18.00 do 22.00)

      Linka deti.sk (každý pracovný deň od 14.00 do 19.00)

      Prevencia kriminality.sk

      Ak chceš volať:

      Linka detskej istoty – 116 111

      Linka detskej dôvery – 055/234 72 72

      Linka Nezabúdka – 0800 800 566

      Ak chceš napísať email:

      ipcko@ipcko.sk

      potrebujem@pomoc.sk

      odkazy@linkadeti.sk

      poradna@dobralinka.sk

      pomocobetiam@minv.sk

       

      Mgr. Mária Skaličanová - školský psychológ

     • OZNAM

     • Čítacie zariadenie na dochádzku je od piatka (25. júna) do odvolania mimo prevádzku z dôvodu poruchy.

     • Účelové cvičenia

     • V piatok, 25. júna, mali žiaci 5. - 8. ročníka účelové cvičenia zamerané na topografiu, prvú pomoc, hod kriketkou, zdravotnú a protipožiarnu ochranu. Žiaci 9. ročníka asistovali učiteľom. Jednotlivé okruhy boli bodovo hodnotené.

       

      Vyhodnotenie

       

      Umiestnenie          Trieda           Počet bodov  

      1.                             7.A, 8.A                 31 

      2.                             5.A                        30 

      3.                             6.A                        29 

     • Vrstovnícke učenie formou náučného workshopu v ZŠ Korňa

     • Naša škola sa ako jedna z mála môže popýšiť skvelými žiakmi 9. ročníka, ktorým nie je osud ich mladších spolužiakov ľahostajný a už tradične pripravujú osvetu ako bezpečne používať internet.

      Vzhľadom na prerušenie vyučovania sa práve kyberšikana stala obrovským problémom a stretol sa s ňou takmer každý žiak. Žiaľ, nie len kyberšikana je to, čo ohrozuje naše deti na internete, preto sa naši deviataci popasovali aj s témami Falošné profily a ich rozpoznávanie, ale aj s veľmi náročnou témou Sebapoškodzovanie. Formou prezentovania tém, ktoré si žiaci sami pripravili, porozprávali mladším spolužiakom čo robiť preto, aby sa nestali obeťami podvodu, vydierania alebo násilia. S profesionálnym nasadením sa ujali svojej úlohy a   zaujali publikum svojimi vedomosťami v danej problematike. Žiaci-prezentátori oboznamovali žiakov-poslucháčov s možnosťami hroziacej kyberšikany, možných následkoch, spôsoboch ochrany, ale aj s generovaním fotografií umelou inteligenciou a vytváranie fotiek neexistujúcich ľudí.

      A aby sme si všetci uvedomili, že skutočné priateľstvo je dôležitejšie ako to virtuálne, venovali sa naše dievčatá aj téme priateľstva. Deti si vyskúšali aj niekoľko relaxačných aktivít a aktívne sa zapájali do diskusií. Veríme preto, že sme urobili veľa pre prevenciu a naši žiaci budú vedieť ako sa majú bezpečne správať a používať internet.

      Ďakujem žiakom 9.A triedy, ktorí obetovali svoj voľný čas a vytvorili náučné prezentácie, aby tak ochránili mladších spolužiakov.

      Mgr. Padyšáková, autorka projektu

     • Práca s tabuľkami a grafmi

     • Vraví sa, že lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Čo tak najskôr zistiť a potom vyskúšať si ako sa vytvára taký graf. Aj vás strašili grafy a nevedeli ste ako spracovať tabuľky? Nuž s našimi piatakmi sme sa na matematike popasovali s prácou s tabuľkou a čítaním z grafu. Využili sme matematickú učebňu a notebooky určené na vyučovanie. Vytvorili sme hneď niekoľko tabuliek v MS Excel, zisťovali sme aké ovocie majú deti radi, akú majú farbu očí a aké kvety majú radi. Údaje sme zapísali do tabuľky a následne sme vytvorili graf. Ukázali sme si prakticky ako sa zadávajú údaje do grafov a ako sa čítajú. Doba okolo nás sa zrýchľuje a s ňou aj tok informácií, preto je dôležité, aby sa deti naučili orientovať sa v grafoch a vedieť z nich získavať potrebné údaje. Verím, že deti takto môžu pomôcť orientovať sa aj dospelým, nehovoriac o tom ako bravúrne zvládli naši piataci náročné učivo o grafoch.

      Mgr. Padyšáková, učiteľka matematiky

     • Projekt ENTER – Digitálna generácia 2020 – Nadačný fond Telekom v Nadácii Pontis

     • Po úvodných hodinách sa žiaci postupne oboznamujú s ďalšími možnosťami využitia zariadení micro:bit. Zoznámili sa s animáciou a senzorom naklonenia, vďaka čomu sa učili programovať vlastnú animáciu a usmiateho smajlíka. Následne si osvojili senzor pohybu, matematické príkazy a tvorbu premenných, čo využili pri programovaní hodu kockou a nekonečného počítadla. Žiaci si tiež zopakovali naučené poznatky a samostatne naprogramovali priradený program do micro:bitu, za čo boli ohodnotení známkou.

      Na ďalších hodinách sa venovali programovaniu krokomera a problematike LED pásikov.  Spoločne vo dvojiciach zapájali podľa nákresu LED diódu s ďalšími komponentami. Ich úlohou bolo LED diódu rozsvietiť a rozblikať v rôznych cykloch. Následne žiaci pracovali s LED pásikom, tak aby a rozsvietil, blikal rôznymi farbami a menil intenzitu.

     • Rozšírenie spevnenej plochy v areáli ZŠ

     • V spolupráci s Obecným úradom Korňa sa nám podarilo zrealizovať rozšírenie spevnenej plochy pred budovou školy. Na vybudovanie sa použilo kamenivo, štrk, zámková dlažba, cestné obrubníky, betón, piesok a osivo.  Zapožičala sa vibračná žaba. Z obecného úradu sa použil bager, traktor, valec, paletový vozík a miešačka. Najprv sa vytýčila plocha, nasledovali výkopové práce, navozenie podkladového materiálu, osadenie obrubníkov, pokladanie zámkovej dlažby, zapieskovanie a nakoniec úprava poškodenej trávnatej plochy.

      Ďakujeme zamestnancom úradu – Ján Srniček, Peter Tremboš, Stanislav Palica, Jozef Učník, školníkovi Ondrejovi Huríkovi za dobre odvedenú prácu a vedeniu obce Korňa za ústretovosť pri údržbe a modernizácii budovy a areálu školy.

     • Súťaž v anglickom jazyku Englishstar

     • Dnes, 16. júna, sa na našej škole konala medzinárodná súťaž v anglickom jazyku Englishstar. Zapojilo sa 14 žiakov zo 4. - 8. ročníka. Všetkým žiakom želám veľa šťastia. Good luck!

     • 12. jún - Deň boja proti detskej práci

     • Celosvetová nezisková organizácia UNICEF odhaduje, že detskú prácu vykonáva každé 6. dieťa vo veku od 5 do 14 rokov, čo celosvetovo predstavuje približne 150 miliónov detí. Veľmi často deti pracujú preto, aby finančne podporili svoju rodinu. Následkom detskej práce je neabsolvovanie školskej dochádzky a nevzdelanosť, ale čo je horšie, často aj psychická ujma, zlé zaobchádzanie, týranie,  zneužívanie, obchod s deťmi alebo detské sobáše. Dávame do pozornosti informácie a rady pre žiakov a rodičov v linku nižšie:

      https://www.zilinskazupa.sk/files/2021/06_jun/13.6/brozura-prevencia-kriminality-mne-nemoze-stat.pdf

      V súvislosti s detskou prácou dávame do pozornosti dokument „V tieni kakaovníka“, ktorý mapuje zásadné podmienky pestovania kakaa ako: nízke výkupné ceny, chudobu pestovateľov, detskú prácu, obchod s ľuďmi aj výrub dažďových pralesov. Dokument bol ocenený na Medzinárodnom filmovom festivale Agrofilm v Nitre a získal tiež cenu Osiris FAO, ktorú udeľuje Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN za najlepšie spracovanie medzinárodnej témy. Autormi sú Stanislav Komínek a Lukáš Matěna z Fairtrade Česko a Slovensko.

      Mgr. Mária Skaličanová - školský psychológ

     • Testovanie KOMPARO 8. a 9. ročník

     • Žiaci 8. a 9. ročníka sa zúčastnili na dobrovoľnom testovaní KOMPARO.

      Testované sú viaceré oblasti:

      • 8. ročník - matematika, slovenský jazyk a literatúra, dejepis, geografia, fyzika, všeobecné študijné predpoklady
      • 9. ročník - matematika, slovenský jazyk a literatúra

      Naši žiaci 8.A triedy sa vo fyzike zaradili medzi 25 % najúspešnejších škôl. Žiaci 9.A v matematike dosiahli výsledok nad celoslovenský priemer

      Gratulujeme žiakom za dosiahnuté výsledky a učiteľom ďakujeme za svedomitú prípravu. 

     • Matematická gramotnosť a štatistika - 8.A

     • Žiaci 8.A spracovali svoje štatistické zisťovania v triede do tabuliek ako  farba oblečenia, známky z matematiky a pod. Následne v exceli vytvorili stĺpcový a kruhový diagram. Na rôznych úlohách z praxe si vyskúšali ako správne interpretovať údaje z grafov, ako sa v údajoch orientovať.  

      Pripomenuli sme si aj práve prebiehajúce štatistické sčítanie obyvateľov a jeho význam.  

      Takýmto prepojením matematiky s úlohami z praxe si uvedomujú význam matematiky a matematickej gramotnosti pre reálny život.  

      Srničková

     • Projekt Tesco - Vy rozhodujete mi pomáhame

     • V rámci 8. edície programu Vy rozhodujete my pomáhame, spoločnosti Tesco, bola naša škola vybraná a podporená sumou 800 €. Projekt sa nám podarilo úspešne zrealizovať. Z finančných prostriedkov sme zakúpili: 

      • nové koše do tried na separovanie odpadu (plasty + tetrapaky, kovy), 
      • lis na plastové fľaše, ktorý žiaci nájdu pri schodisku do kotolne, 
      • exteriérový kôš na triedený odpad, umiestnený pri vstupe do budovy,
      • exteriérový kôš na zmesový odpad,  umiestnený na terase.

      Ďakujeme spoločnosti Tesco za možnosť realizovať aj takéto komunitné projekty na podporu environmentálnych aktivít. 

     • Finančná gramotnosť a voľba povolania - 5.A

     • Ak sa vám zdá, že tieto dve zložky sa nedajú prepojiť, presvedčíme vás o opaku. Na hodine matematiky sme sa s piatakmi venovali voľbe povolania a dopadu tejto voľby na finančnú gramotnosť. Deti pracovali v tímoch, pri plnení jednotlivých úloh využívali Karty profesií. Deti mali v skupinách k dispozícií 50 kariet povolaní, na ktorých sú podrobné informácie o možnostiach štúdia, zameraní daného odboru, ako aj možnosti využitia na pracovnom trhu a finančného ohodnotenia jednotlivých odborov.

      Zisťovali sme :

      • Či všetky profesie študujú rovnako dlhý čas.
      • Ktoré povolania sú žiadané na pracovnom trhu.
      • Aký je súvis medzi dĺžkou štúdia a finančným ohodnotením jednotlivých povolaní.
      • Deti mali vybrať tie karty povolaní, s ktorými sa stretávame každý deň a na ich výrobkoch sme dennodenne závislí.
      • Vybrali tie povolania ktoré zarábajú najviac.
      • Na záver, vybrať si svoje vysnívané povolanie.

      Naši piataci sú veľmi zdatní a dokázali nie len vybrať s ktorými povolaniami prichádzajú do styku každý deň, ale dokázali ich prepájať aj s inými povolaniami. Napríklad predavač je závislý od mäsiara, lahôdkara, hydinára, pestovateľa ovocia a zeleniny, ale aj od hygienika, výrobcu plastových obalov, či energetika. Najvysnívanejším povolaním sa stali chovateľ koní a cvičiteľ psov. Aj to svedčí o tom, že naše deti majú radi zvieratká a majú dobré srdiečka.

      Mgr. Padyšáková

     • Geometria hravo - 6.A

     • Vyučovanie geometrie je možné vnímať aj ako hru. So žiakmi 6. ročníka sme sa v rámci zväčšovania a zmenšovania rovinných útvarov využili práve túto hravú formu a na hodine sme pracovali s Geoboardom. A keďže využívame na hodinách počítače a výučbové applety, umožnila som žiakom vybrať si. Žiaci, ktorým viac vyhovuje manipulovať a využívať motoriku mohli používať dosku Geoboard a žiaci, ktorým lepšie vyhovuje pracovať s appletom na počítači mohli pracovať s virtuálnym Geoboardom. Geoboard je pomôcka, ktorá predstavuje skvelý tréning priestorovej orientácie, logického myslenia a nácviku abstraktného myslenia. Samozrejme, že deti si vyskúšali obe možnosti a názorne vyriešili niekoľko geometrických úloh. Na záver hodiny si deti vytvárali obrázky podľa svojej fantázie.  Na hodinu sme mali pripojeného aj žiaka online, ktorý pracoval spolu s nami z domu a nemusel si učivo doberať sám. Ako sa nám darilo si môžete pozrieť vo fotoalbume.

      Mgr. Padyšáková