Základná škola Korňa

Prihlásenie

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk 1AJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Chémia CHEM
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematika MAT
Mladý záchranár MZ
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk NJ2
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Práca s počítačom PRP
Pracovné vyučovanie PRV
Prírodopis PRI
Prírodoveda PRI
Prvouka PRV
Rozširovanie špecifických funkcií RSF
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce Sp
Svet práce SVP
Technická výchova TCHV
Technika THD
Telesná a športová výchova TaŠV
Telesná výchova TEV
Terapeutické a korektívne cvičenia TAK
Tvorivé písanie TVP
Vlastiveda VLA
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2020.0.1187 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2019