Základná škola Korňa

Prihlásenie

V základnej škole úspešnejší - inkluzívny tím

V základnej škole úspešnejší

Naša škola je v období od septembra 2018 do augusta 2021 zapojená do projektu "V základnej škole úspešnejší", ktorý je financovaný z prostriedkov Európskej únie. Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku vo výške 57.816,00 € je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje. Finančné prostriedku sú výlučne určené na úhradu mzdových nákladov k novovytvoreným pracovným miestam. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Cieľ je dosahovaný prostredníctvom aktivít zameraných na vytváranie vhodných podmienok pre spoločné vzdelávanie majority a detí/žiakov so ŠVVP s ohľadom na deti/žiakov pochádzajúcich z MRK a aktivít prispievajúcich k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese.

Prostredníctvom toho projektu sú na našej škole zriadené dve nové pracovné pozície:

 

  • školská psychologička (inkluzívny tím) - Mgr. Mária Skaličanová

 

Pracovný úväzok: 60 %.

Náplň práce: vykonáva odborné činností v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v ZŠ.

Kancelária: na hlavnej chodbe vpravo, pri triede ŠKD

Konzultácie:

  • možnosť konzultácie pre žiakov (bez odporúčania poradenského zariadenia alebo vedenia školy) štvrtok a piatok ráno od 7:15 do 7:45
  • možnosť konzultácie pre žiakov s odporučením počas hodín výchov, po predchádzajúcom schválení
  • pre skupinu dievčat z každého ročníka poradenské a koučingové stretnutia (krúžok) Sebadôvera každý štvrtok od 14:00 do 15:00
  • konzultácie pre rodičov a zákonných zástupcov budú každý štvrtok od 15:00 do 16:30 po predchádzajúcej telefonickej alebo mailovej dohode (tel. č.: 041/4353 220 - riaditeľňa, 041/4353 219 - kancelária ekonómky, e-mail:maria.skalicanova@zskorna.edupage.org)

 

  • asistentka učiteľa - Jana Maslíková

 

Pracovný úväzok: 100 %

Náplň práce: podľa požiadaviek učiteľa sa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu základnej školy, najmä utváraním rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. Pomáha a zabezpečuje žiakovi prekonávať bariéry, je nápomocný pri presune žiaka do učebne, samoobslužných prácach, na vyučovacom procese sa žiakovi individuálne venuje, pomáha pri výrobe kompenzačných pomôcok.

Asistentku učiteľa nájdete v zborovni na hlavnej chodbe.