Základná škola Korňa

Prihlásenie

Výchovné poradenstvo

Aktuálne info pre žiakov a rodičov

 

 

  Výchovný poradca

 

 

Mgr. Marcela Padyšáková

 

Konzultačné hodiny: utorok 12:00 -13:30

 

Práca výchovného poradcu sa  riadi plánom školy a obsahuje trvalé a termínované úlohy.

 

Trvalé úlohy:
1. Systematicky zvyšovať úroveň poznatkov v oblasti VP.
2. Získavať informačné a metodické materiály pre poradenskú prácu so žiakmi.
3. Sústavne spolupracovať s vedením školy.
4. Spolupráca s rodičmi, triednymi učiteľmi, SOŠ a SOU pri rozmiestňovaní žiakov  
    9. ročníka a žiakov, ktorí končia povinnú školskú dochádzku v nižšom ročníku.
5. Upozorňovať žiakov deviatych ročníkov na dôležitosť Celoplošného testovania deviatakov (MONITOR 9), ktorého výsledky budú jedným z dôležitých faktorov pre prijatie na stredné školy.
6. Informovať žiakov v nižších ročníkoch o možnostiach štúdia.
7. Za pomoci CPPPaP zabezpečovať psychologické vyšetrenie žiakov podľa požiadaviek triednych učiteľov a rodičov.
8. Pomáhať žiakom s výchovnými problémami, venovať zvýšenú pozornosť zaostávajúcim žiakom a talentovaným žiakom.
9. Podporovať rozvoj poznatkov z oblasti výpočtovej techniky humanitnej a prírodovednej činnosti.
10. Spolupracovať s koordinátormi enviromentálnej a protidrogovej výchovy.
11. Venovať pozornosť hodnotovej orientácii mladých ľudí, úzko súvisiacej s medziľudskými vzťahmi v našej spoločnosti.
12. Predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie, rasizmu a sociálno - patologických prejavov.
13. Doplňovať kabinet literatúrou, časopismi, aktuálnymi informáciami v oblasti metodickej a informačnej o možnostiach štúdia na stredných školách.
14. Zúčastňovať sa porád a školení výchovných poradcov.
15. Aktualizovať nástenku.

 
  Hlavné  úlohy  a činnosť výchovného poradenstva sú v súlade so Zákonom č.279/1993 Z.z. o školských zariadeniach a Vyhláškou MŠ SR č. 43/1996 Z.z. o podrobnostiach o výchovnom poradenstve, o poradenských zariadeniach, s Dohovorom o právach dieťaťa a pedagogicko – organizačnými pokynmi na školský rok 2017/2018
 

 

nájdete tu: http://help.edupage.org/