Základná škola Korňa

Prihlásenie

Projekty

Dlhodobé projekty 2008 - 2014

Projekty  ZŠ Korňa, do ktorých sú zapojení pedagógovia a žiaci - stav  k 1.9.2014

 

Dlhodobé projekty

 • 1. Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ –  4 roky. Zapojení 3 pedagógovia z toho 2 ukončili obhajobou a prezentáciou záverečnej práce.  Škola získala  vybavenie PC učebne – 10 ks počítačov a 3 ks  notebookov  pre zapojených učiteľov. Ukončený v r. 2014.
 • 2. Vzdelávanie pedagógov v oblasti cudzích jazykov  - 4 roky. Zapojení 3 pedagógovia. Ukončili skúškami a obhajobou záverečnej práce.  Škola získala 3 notebooky  pre zapojených pedagógov a sady kníh a výučbových materiálov na výuku anglického a nemeckého jazyka.
 • 3. Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ s využitím elektronického testovania  –  od roku 2014 sme pilotnou školou tohto projektu. Škola zapojením sa do projektu získa prístup do rozsiahlej databázy úloha testov, žiaci a pedagógovia si budú môcť vyskúšať elektronické testovanie .
 • 4. Bezpapierová škola – sme jednou z pilotných škôl. Zapojením do projektu sa  snažíme  odbúrať zbytočnú administratívu a robiť dokumenty najmä v elektronickej podobe. Používame na komunikáciu s rodičmi elektronickú žiacku knižku. Triedne knihy vedieme elektronicky, využívame e-lerningovú výučbu, takisto aj ostatné dokumenty školy.
 • 5. Aktivizujúce metódy vo výchove – od 2013 zapojení  3 pedagógovia. Projekt sa zameriava na 4 hlavné oblasti výchovy: Etická, Zdravotná, Dopravná a Mediálna výchova. Škola dostane interaktívnu tabuľu s projektorom a edukačné balíčky s audiovizuálnym obsahom, interaktívne digitálne pomôcky.
 • 6. Podpora profesionálnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy  zameranej na rozvoj zručnosti a prácu s talentami – od roku 2013. Zapojená  1 vyučujúca. Škola získa osobitný Pc program s  licenciou a poskytne zapojenému učiteľovi akreditované kontinuálne vzdelávanie.
 • 7. Moderné vzdelávanie  - digitálne vzdelávanie pre všeobecno–vzdelávacie predmety. Cieľom je  uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ s využitím inovatívnych foriem a metód výučby. Škola dostala 1 notebook a interaktívnu tabuľu s projektorom a ozvučením.
 • 8. Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno - patologických javov v školskom prostredí – od 2013. Zapojená výchovná poradkyňa. Škola získala metodické materiály a Pc programy na diagnostiku žiakov, na výchovné poradenstvo.
 • 9. Office 365 – od 2013. Škola spolupracuje na tomto projekte s Microsoft Slovensko „ Partneri vo vzdelávaní “. Zdarma máme online úložisko školy, vlastnú doménu a na nej vlastné školské mailové adresy.
 • 10. Školské ovocie – od 2011. Projekt má za cieľ podporovať u detí zdravé stravovacie návyky a zvýšiť spotrebu ovocia. Žiaci dostávajú  raz týždenne jablká a  jablkový džús.
 • 11. Školské mlieko – od 2013. Cieľom projektu je podpora správnych stravovacích návykov a konzumácia mliečnych výrobkov. Žiaci majú k dispozícií automat Rajo, kde si môžu prostredníctvom  „brejky„ kreditných kariet kúpiť dotované ochutené mlieko v 0,25 l balení a cereálie.